Studio Lazuli - Voetverzorging

  Privacy Beleid

  Studio Lazuli, gevestigd Renaat Woutershof 53, 3460 BEKKEVOORT, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:

  www.studiolazuli.be

  BE0821827847

  +32 (0)479 80 44 94

  Eva TOSSYN is de Functionaris Gegevensbescherming van Studio Lazuli. Zij is te bereiken via info@studiolazuli.be

   

  Waarom deze Privacy Verklaring?

  Studio Lazuli hecht belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt en verwerkt in overeenstemming met de Privacywet en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de ‘Privacywet’ betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG of GDPR).

  Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden voor marketing doeleinden. Met deze Privacyverklaring wil Studio Lazuli de gebruiker van deze website wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op de rechten van de gebruiker. Door gebruik te maken van onze website verleent de gebruiker impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen. Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring.


  Soorten persoonsgegevens

  Studio Lazuli kan volgende persoonsgegevens verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt:

  ·      Voor- en achternaam

  ·      Telefoonnummer

  ·      E-mailadres

   

  Wijze van verzameling persoonsgegevens

  Deze persoonsgegevens worden verzameld in het kader van:

  een samenwerking met Studio Lazuli

  ·      bezoek van de website

  ·      het inschrijven voor de nieuwsbrief

  ·      het aanvragen van een e-book/informatie op een landingspagina

  ·      correspondentie met en uitgaande van Studio Lazuli

  ·      het opvragen van een offerte

  De door Studio Lazuli verzamelde persoonsgegevens worden uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

   

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@studiolazuli.be, dan verwijderen wij deze informatie.

   

  Doel van de verwerking

  Studio Lazuli verzamelt uw persoonsgegevens slechts voor één overkoepelend doel, namelijk iedere gebruiker van onze website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden.

   De verwerking gebeurt slechts voor volgende (interne) doeleinden:

  • Het aanbieden en verbeteren van de gepersonaliseerde en algemene dienstverlening van de Verwerkingsverantwoordelijke; aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de gebruiker en het verlenen van ondersteuning en in het kader van digitale marketing.
  • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde diensten.
  • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
  • Statistische doeleinden.

  De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik door Studio Lazuli.
  Studio Lazuli heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

   

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Studio Lazuli uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘doel van de verwerking’.

   

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Studio Lazuli zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van Studio Lazuli en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat Studio Lazuli in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.In alle overige gevallen zal Studio Lazuli uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen

   

  Cookies

  Studio Lazuli kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites opslaan op uw computer of mobiele toestel. Ze verzamelen informatie over – bijvoorbeeld – uw persoonlijke voorkeuren, websitebezoek en apparaat om zo de functionaliteit en de gebruikservaring van die websites te verbeteren

  Studio Lazuli gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

  Raadpleeg ons Cookie Policy voor meer informatie over de Cookies die Studio Lazuli gebruikt om uw ervaring op deze website te verbeteren. Wanneer u de website van Studio Lazuli bezoekt verklaart u zich akkoord met de gegevensinzameling zoals omschreven in ons Cookiebeleid. 

  Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


  Rechten van de gebruiker 

  1. Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens
   De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt de volgende garanties in:
  • Uw persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van de Verordening verzameld en verwerkt.
  • Uw persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
  • Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard zolang dit noodzakelijk is om onze dienst aan te bieden.
  • De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, of iedere andere niet toegelaten verwerking worden tot een minimum gereduceerd. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

   

  2. Recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

  • Gedurende de periode die de Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting; of
  • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en u verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens; of
  • Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft de persoonsgegevens nodig voor een rechtsvordering;
  • Gedurende de periode die de Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen. 

  U heeft bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@studiolazuli.be.

  Studio Lazuli zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

  U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

  Indien u wenst uw rechten uit te oefenen zal Studio Lazuli hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Uw bedrijf, Adres of via info@studiolazuli.be). Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

  U beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:

  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35
  1000 Brussel
  contact@apd-gba.be
  www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

  Het indienen van een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit laat de voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

   

  VRAGEN OF OPMERKINGEN

  Mocht u na het lezen van ons privacybeleid toch nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u steeds contact opnemen met Studio Lazuli via info@studiolazuli.be of via het telefoonnummer +32 479 80 44 94.